TH
EN
MENU

ประเภทข้าวเพื่อการส่งออก

ข้าวไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อในตลาดโลกที่มีรสนิยมความชอบและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคทั้งนี้ อาจสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ข้าวไทยออกได้เป็นประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

ข้าวขาว

ข้าวหอม

ข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวเหนียว

ข้าวนึ่ง

ข้าวกล้อง

ข้าวขาว

ข้าวหอม

ข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวเหนียว

ข้าวนึ่ง

ข้าวกล้อง

Thai Rice For Export

related Thai Rice Media