TH
EN
MENU

ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1
สีดีพิเศษ
ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2
สีดีพิเศษ
ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3
สีดีพิเศษ
ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
สีดีปานกลาง
ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์เลิศ
สีดีปานกลาง
ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
สีธรรมดา
ข้าวขาว 35 เปอร์เซ็นต์
สีธรรมดา
ข้าวขาว 45 เปอร์เซ็นต์
สีธรรมดา
ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
-
ข้าวขาวหักเอวันเลิศ
-
ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1
-
ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2
-
ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3
-
ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์
-
ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวเหนียวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
สีธรรมดา
ข้าวเหนียวขาวหักเอวัน
-
ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวนึ่ง 100 เปอร์เซ็นต์คัด
สีดีพิเศษ
ข้าวนึ่ง 100 เปอร์เซ็นต์
สีดีพิเศษ
ข้าวนึ่ง 5 เปอร์เซ็นต์คัด
สีดี
ข้าวนึ่ง 5 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวนึ่ง 10 เปอร์เซ็นต์คัด
สีดี
ข้าวนึ่ง 10 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวนึ่ง 15 เปอร์เซ็นต์
สีดีปานกลาง
ข้าวนึ่ง 25 เปอร์เซ็นต์
สีธรรมดา
ข้าวนึ่งหักเอวัน
-

ข้าวหอมไทยทุกประเภท
และชนิดต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้


 1. มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 โดยปริมาณ
 2. มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
 3. มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
 4. ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
 5. มีขนาดเมล็ด ดังนี้
  • ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 มิลลิเมตร
  • อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต่ำกว่า 3.2 : 1
 6. มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
  • มีปริมาณอมิโลส ไม่เกินร้อยละ 20.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0
  • มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 – 7
ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์
สีดีพิเศษ
ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
สีดีปานกลาง
ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
-
ข้าวขาวหักเอวันเลิศ
-
ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์
-

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกชั้น ประเภท
และชนิดต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้


 1. มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.0
 2. มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
 3. มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
 4. ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
 5. มีขนาดเมล็ด ดังนี้
  • ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 มิลลิเมตร
  • อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต่ำกว่า 3.2 : 1
 6. มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
  • มีปริมาณอมิโลส ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกินร้อยละ 18.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0
  • มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 – 7
ชนิดข้าว
ระดับการสี
ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์
สีดีพิเศษ
ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
สีดี
ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
สีดีปานกลาง
ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
-
ข้าวขาวหักเอวันเลิศ
-
ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์
-
ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์
-

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานนี้ มีดังนี้

 
 1. มาตรฐานสินค้าข้าว (Rice Standards)หมายถึง ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับข้าวแต่ละประเภทและชนิด สำหรับข้าวแต่ละชนิด สำหรับการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
 2. ข้าว (Rice)หมายถึง ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด
 3. ข้าวเปลือก (Paddy)หมายถึง ข้าวที่ยังไม่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออก
 4. ข้าวกล้อง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice)หมายถึง ข้าวที่ผ่านการ กะเทาะเอาเปลือกออกเท่านั้น
 5. ข้าวขาว (White rice)หมายถึง ข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอารำออกแล้ว
 6. ข้าวเหนียวขาว (White glutinous rice)หมายถึงข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องเหนียวไปขัดเอารำออกแล้ว
 7. ข้าวนึ่ง (Parboiled rice) หมายถึง ข้าวเจ้าที่ได้ผ่านกระบวนการทำข้าวนึ่งและขัดเอารำออกแล้ว
 8. ข้าวหอมมะลิไทย (THAI HOM MALI RICE หรือ THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะมีคําที่มีความหมายว่า “ไทย” หรือไม่ก็ตาม) หมายความว่า ข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105และพันธุ์กข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม
 9. อมิโลส (Amylose)หมายความว่า แป้งชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเมล็ดข้าว เมื่อหุงแล้วทําให้ข้าวสวยมีความอ่อนนุ่มหรือกระด้าง แตกต่างกันไปตามปริมาณอมิโลส
 10. พื้นข้าว (Rice classification) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีขนาดความยาวระดับต่างๆ ตามที่กำหนดซึ่งเป็นส่วนผสมของข้าวแต่ละชั้นตามอัตราส่วนที่กำหนด
 11. ชั้นของเมล็ดข้าว (Classes of rice kernels)หมายถึง ชั้นของเมล็ดข้าวที่แบ่งตามระดับความยาวของข้าวเต็มเมล็ด
 12. ส่วนของเมล็ดข้าว (Parts of rice kernels )หมายถึง ส่วนของข้าวเต็มเมล็ดแต่ละส่วนที่แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน
 13. ข้าวเต็มเมล็ด (Whole kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ด ไม่มีส่วนใดหัก และให้รวมถึงเมล็ดข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 9 ส่วนขึ้นไป
 14. ต้นข้าว (Head rice)หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหัก แต่ไม่ถึงความยาวของข้าวเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของเมล็ด
 15. ข้าวหัก (Brokens)หมายถึง หมายถึงเมล็ดข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเมล็ด
 16. ปลายข้าวซีวัน (Small brokens C1)หมายถึง เมล็ดข้าวหักขนาดเล็กที่ร่อนผ่านตะแกรงโลหะรูกลมเบอร์ 7
 17. ข้าวเมล็ดสีต่ำกว่ามาตรฐาน (Undermilled kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีต่ำกว่าระดับการสีที่กำหนดไว้สำหรับข้าวแต่ละชนิด
 18. ข้าวเมล็ดแดง (Red kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีรำสีแดงหุ้มอยู่ทั้งเมล็ดหรือติดอยู่เป็นบางส่วนของเมล็ด
 19. ข้าวเมล็ดเหลือง (Yellow kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีบางส่วนของเมล็ดกลายเป็นสีเหลืองอย่างชัดแจ้งรวมทั้งเมล็ดข้าวนึ่งที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนบางส่วนหรือทั้งเมล็ด
 20. ข้าวเมล็ดดำ (Black kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวนึ่งที่เป็นสีดำทั้งเมล็ด รวมทั้งที่เป็นสีน้ำตาลแก่ทั้งเมล็ด
 21. ข้าวเมล็ดดำบางส่วน (Partly black kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวนึ่งที่เป็นสีดำ รวมทั้งที่เป็นสีน้ำตาลแก่ ตั้งแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึงเต็มเมล็ด
 22. ข้าวเมล็ดจุดดำ (Peck kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวนึ่งที่เป็นสีดำอย่างชัดแจ้ง รวมทั้งที่เป็นสีน้ำตาลแก่อย่างชัดแจ้งไม่ถึง 2.5 ส่วน
 23. ข้าวเมล็ดท้องไข่ (Chalky kernels)หมายถึงเมล็ดข้าวเจ้าที่เป็นสีขาวขุ่นเหมือนชอล์ก มีเนื้อที่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของเนื้อที่เมล็ดข้าว
 24. ข้าวเมล็ดเสีย (Damaged kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่เสียอย่างเห็นได้ชัดแจ้งด้วยตาเปล่าซึ่งเกิดจากความชื้นความร้อน เชื้อรา แมลง หรืออื่นๆ
 25. ข้าวเมล็ดลีบ (Undeveloped kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่ไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรจะเป็นมีลักษณะแฟบ แบน
 26. ข้าวเมล็ดอ่อน (Immature kernels)หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีสีเขียวอ่อน ได้จากข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่
 27. เมล็ดพืชอื่น(Other seed)หมายถึง เมล็ดพืชอื่นๆ ที่มิใช่เมล็ดข้าว
 28. วัตถุอื่น (Foreign matter)หมายถึง สิ่งอื่นๆ ที่มิใช่ข้าว รวมทั้งแกลบและรำที่หลุดจากเมล็ดข้าว
 29. ระดับการสี (Milling degree)หมายถึง ระดับของการสีข้าว
 30. ตะแกรง (Sieve)หมายถึง ตะแกรงโลหะรูกลมเบอร์ 7 หนา 0.79 มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) และเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 มิลลิเมตร (0.069 นิ้ว)
 31. ร้อยละ หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนัก ยกเว้นร้อยละของพื้นข้าวเป็นร้อยละโดยปริมาณ

แบ่งชั้นของเมล็ดข้าวออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้

 
 1. ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 1 (Long grain class 1)คือข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0มิลลิเมตร
 2. ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 2 (Long grain class 2) คือข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 6.6มิลลิเมตรถึง 7.0 มิลลิเมตร
 3. ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 3 (Long grain class 3) คือข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 6.2มิลลิเมตรถึง 6.6 มิลลิเมตร
 4. ข้าวเมล็ดสั้น (Short grain) คือข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 6.2 มิลลิเมตร

แบ่งระดับการสีออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 
 1. สีดีพิเศษ (Extra well milled) คือการสีขัดเอารำออกทั้งหมด จนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงาม เป็นพิเศษ
 2. สีดี (well milled) คือการสีขัดเอารำออกทั้งหมด จนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามดี
 3. สีดีปานกลาง (Reasonably well milled) คือการสีขัดเอารำออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าว มีลักษณะสวยงามพอสมควร
 4. สีธรรมดา (Ordinary milled)คือการสีขัดเอารำออกแต่เพียงบางส่วน

Thai Rice For Export

พฤติกรรมการบริโภคข้าวทั่วโลก

ข้าวเป็นธัญพืชและทรัพยากรอาหารที่สำคัญของโลก ประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง รวมไปถึงในทวีปแอฟริกาอีกหลายประเทศนิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าว จึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผล กระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรโลก ด้วยวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภคข้าวในแต่ละภูมิภาคของโลกมีความแตกต่างกันไป โดยมีการคาดการณ์ว่าในระยะยาวแล้วความต้องการบริโภคข้าวจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความต้องการของตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นจากการเติบโตของสังคมเมืองและชนชั้นกลางทำให้ความต้องการข้าวคุณภาพสูงขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายทั้งทางโภชนาการและความปลอดภัย ในขณะที่ความต้องการข้าวคุณภาพต่ำจะมีสัดส่วนที่ถดถอยลง

related Thai Rice Media