TH
EN
MENU

ภาคกลาง

 

พื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำลำคลองมากมายไหลผ่าน และมีระบบการชลประทานที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี ภาคกลางจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ทำนาในภาคนี้นิยมปลูกข้าวเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ ด้วยสภาพดินมีความเป็นดินเหนียวมากกว่าในท้องที่ภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ชาวนาภาคกลางยังเน้นการปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวแสงซึ่งสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

 

จังหวัด
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
ฉะเชิงเทรา
พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 1
ปราจีนบุรี
ขาวดอกมะลิ 105, ชัยนาท1, ขาวตาแห้ง,เหลืองใหญ่
สระแก้ว
ขาวดอกมะลิ 105,ขาวตาแห้ง
ระยอง
ขาวดอกมะลิ 105, นางเสมอ, ขาวปทุม, ข้าวเหลือง
พิษณุโลก
สุพรรณบุรี 1, พิษณุโลก 2, ชัยนาท 1, ขาวดอกมะลิ 105
พิจิตร
สุพรรณบุรี 1, ขาวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 1
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท 1, พิษณุโลก 2, ,ปทุมธานี 1
นครนายก
เหลืองประทิว 123, ขาวตาแห้ง 17, ขาวดอกมะลิ 105,สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท 1, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2
นครปฐม
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 60
อ่างทอง
สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 2
สระบุรี
สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท 1, พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1
กาญจนบุรี
ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1, พิษณุโลก 2, ขาวดอกมะลิ 105

ภาคใต้

 

สภาพพื้นที่ในภาคใต้เป็นที่ราบมีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน สลับด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนในการทำนา ทั้งนี้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนช้า จึงส่งผลให้การทำนาและผลผลิตที่ได้ล่าช้ากว่าภูมิภาคๆ อื่นของประเทศ แม้พื้นที่เพาะปลูกข้าวของทางภาคใต้จะมีไม่มาก และลักษณะทางกายภาพของผืนดินมีความเค็มและความเป็นกรดสูงแต่ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สามารถคัดสรรพันธุ์ข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีบนผืนดินแห่งนี้ ทำให้ภาคใต้มีพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

 

จังหวัด
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
พัทลุง
เฉี้ยงพัทลุง, สังข์หยด, ช่อชบา, เข็มทอง, ยาไทร, เล็บนกปัตตานี
สงขลา
ปทุมธานี 1, ชัยนาท 1, เฉี้ยงพัทลุง, เล็บนกปัตตานี, ช่อคลี
นครศรีธรรมราช
เล็บนกปัตตานี, ชัยนาท 1, ปทุมธานี 1, กาบดำ
ตรัง
เล็บนกปัตตานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

มีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกข้าวมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทำนาทั้งหมดของประเทศโดยทางตอนเหนือของภาคมีพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกคือข้าวเหนียว ส่วนทางตอนใต้นิยมปลูกข้าวเจ้าสภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งกว่าภาคอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวกลับทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายสายพันธุ์ รวมถึงข้าวหอมมะลิจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

 

จังหวัด
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
หนองคาย
กข 6, กข 15, ขาวดอกมะลิ 105
สกลนคร
กข 6, กข 15, ขาวดอกมะลิ 105
นครพนม
กข 6, กข 15, ขาวดอกมะลิ 105
ขอนแก่น
กข 6, ขาวดอกมะลิ 105
ชัยภูมิ
กข 6, ขาวดอกมะลิ 105, ขาวตาแห้ง
สุรินทร์
กข 15, ขาวดอกมะลิ 105
ศรีสะเกษ
ขาวดอกมะลิ 105, กข 15, กข 6
อุบลราชธานี
ขาวดอกมะลิ 105, กข 15, กข 6
ยโสธร
ขาวดอกมะลิ 105, กข 15, กข 6
บุรีรัมย์
ขาวดอกมะลิ 105

ภาคเหนือ

 

ภูมิประเทศภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและเทือกเขาสลับซับซ้อนและมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว จึงมีรูปแบบการทำนาที่แบ่งออกเป็น การปลูกข้าวนาสวน (Lowland rice) ในส่วนที่เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและปลูกข้าวไร่(Upland rice) และทำนาขั้นบันได ในพื้นดอนและที่สูงบนภูเขาซึ่งมีความลาดชัน ส่วนมากชนิดของข้าวที่ปลูกเป็นทั้งพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมถึงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบนดอยสูงที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น

 

จังหวัด
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
เชียงราย
ชัยนาท 1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 60, สันป่าตอง 1, กข 10, ก.วก.1, ก.วก.2
พะเยา
กข 6, กข 15, ขาวดอกมะลิ 105, สันป่าตอง 1
ลำพูน
กข 6, ขาวดอกมะลิ 105
แพร่
กข 6, กข 15, ขาวดอกมะลิ 105, สันป่าตอง 1
น่าน
กข 6, กข 10, เหนียวหวัน 1, สันป่าตอง 1

Thai Rice Outlook

related Thai Rice Media