TH
EN
MENU

ลำดับ จังหวัด ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ข้าว ที่อยู่ โทรศัพท์
1 เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย - ข้าวไรซ์เบอรี เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย
อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
08-7182-9433
2 สุโขทัย ข้าวซ้อมมือบ้านบึงครอบ ข้าวซ้อมมือ หอมมะลิคัดพิเศษ เลขที่ 116/5 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
08-9644-5299
3 สุโขทัย กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
ปลอดภัยบ้านน้ำพุ
ข้าวสาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านน้ำพุ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
09-9875-0794
4 สุโขทัย กลุ่กลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม
การผลิตอินทรีย์บ้านกว้าว จำกัด
ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 171/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านน้ำพุ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
08-1675-8969
5 แพร่ กลุ่มข้าวซ้อมมือดอนดี ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนา
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
0-5459-9050
6 แพร่ ผลิตข้าวกล้องผู้สูงอายุ
บ้านโพธิสุนทร หมู่ 5
ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 57/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
0-5452-4508
7 แพร่ เกษตรอินทรย์บ้านม่วงคำ ข้าวอินทรีย์ ข้าว กข6 ข้าว กข10 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
08-9635-8174
8 แพร่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งล้อม ข้าวสาร - เลขที่ 73 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
-
9 อุตรดิตถ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านไร่เจริญ
ข้าวกล้อง ข้าวหอมนิล ข้าวขาวดอกมะลิ105
ข้าวแม่แป้ด(ข้าวพื้นถิ่น)
เลขที่ 171 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโค
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
-
10 พะเยา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด
ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
-
11 พิษณุโลก กลุ่มข้าวปลอดภัยก้าวไปสู่
เกษตรอินทรีย์บ้านผารังหมี
ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 144 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
08-9269-0301
12 พิษณุโลก กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์วังน้ำคู้ ข้าวสาร - เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-
13 กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ฅนรักษ์แม่
ข้าวสาร ข้าวไรซ์เบอรี เลขที่ 235 หมู่ที่2 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
08-4593-6028
14 ตาก กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ
บ้านแม่ระวาน
ข้าวสาร
ข้าวกล้อง
ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล
เลขที่ 83 ม.5 ตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
08-5731-0830
ลำดับ จังหวัด ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ข้าว ที่อยู่ โทรศัพท์
1 กำแพงเพชร กลุ่มข้าวซ้อมมือ
หนองนกชุมใต้
ข้าวซ้อมมือ หอมมะลิ105 เลขที่ 51 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
-
2 อุทัยธานี แปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ หอมมะลิ เลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ถนน ตำบลบ่อยาง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
-
3 อ่างทอง ข้าวซ้อมมือม่วงเตี้ย ข้าวซ้อมมือ หอมมะลิ105 เลขที่ 30 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
0-3563-4135
4 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการปลูก
และแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ
ข้าวกล้องงอก - เลขที่ 144/4 หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำซับ
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
08-9536-2189
08-9236-2189
5 สุพรรณบุรี กลุ่มแม่บ้านป่าสักทอง ข้าวกล้อง - เลขที่ 1032 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
08-7941-3915
6 สุพรรณบุรี กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว
ตำบลเจดีย์
ข้าวสาร ข้าวปทุมธานี เลขที่ 35 หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
08-9815-9835
7 ฉะเชิงเทรา กลุ่มแปรรูปข้าวเปลือก
ตำบลปากน้ำ
ข้าวสาร หอมมะลิ105 เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 12 ตำบลปากน้ำ
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
-
8 เพชรบุรี กลุ่มสตรีข้าวซ้อมมือบ้านศาลาเขื่อน ข้าวซ์อมมือ หอมมะลิ105 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตำหรุ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
-
9 ราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์
ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
ข้าวสารบรรจุถุง หอมมะลิ105 เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
08-6089-0016
10 สมุทรสงคราม โรงสีข้าวชุมชน
ตำบลแพรกหนามแดง
ข้าวกล้อง ข้าวหอมแดง
ข้าวหอมนิล
ข้าวไรซ์เบอรี่
เลขที่ 48/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
08-2058-8628
11 สมุทรสงคราม วัดประดู่พอเพียง ข้าวกล้องและข้าวขาว พันธุ์ไรซ์เบอรี่
ข้าวหอมปทุมธานี
เลขที่ 16/3 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดประดู่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
-
12 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มสตรีบ้านเกาะคู่ ข้าวกล้อง หอมมะลิ105 เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลปราณบุรี
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09-836-1370
0-3262-2994
ลำดับ จังหวัด ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ข้าว ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สระแก้ว ข้าวซ้อมมือ
ปลอดสารพิษ
ข้าวซ้อมมือ หอมมะลิ เลขที่ 49 บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
0-3722-0094
2 ปราจีนบุรี  ผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องท่าศาลา
ข้าวกล้อง หอมมะลิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 10 ตำบลเนินหอม
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
0-3740-7392
3 ตราด โรงสีข้าว
ชาวนาตราด
ข้าวกล้อง ขาวปทุม60 เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
-
4 ตราด โรงสีข้าว
ชาวนาตราด
ข้าวกล้อง หอมมะลิ เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
-
5 ตราด โรงสีข้าว
ชาวนาตราด
ข้าวสาร ขาวปทุม60 เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
-
ลำดับ จังหวัด ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ข้าว ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นครราชสีมา แปรรูปผลผลิต
เกษตรอินทรีย์
ตำบลบัลลังก์
ข้าวกล้อง ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ข้าวกล้องหอมมะลิ
เลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ชลประทาน
โคกสวาย-ลำเชียงไกรตำบลบัลลังก์
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
08-6141-9876
2 อุบลราชธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้านกลางใหญ่
- - เลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลกลางใหญ่
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
-
3 อุบลราชธานี ข้าวกล้องเพื่อ
สุขภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรน้ำเกลี้ยง
ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวปุ้น
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
-
4 อุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวเบญจกระยาทิพย์
เพื่อฟาร์มตัวอย่าง
ในพระราชดำริบ้าน
ยางน้อย ตำบลก่อเอ้
ข้าวเบญจ
กระยาทิพย์
ข้าวก่ำมูเซอ
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวกล้อง
กข.6 ข้าวกข.6
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
0-4547-3599
5 อุบลราชธานี กลุ่มผลิตข้าว
กล้องบ้านกลางใหญ่
ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวหอมนิล
เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
08-6243-2116
6 อุบลราชธานี ข้าวกล้องหอมนิล
ม.8 ต.สว่าง
ข้าวกล้อง ข้าวหอมนิล เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลสว่าง
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
-
7 อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้องงอก
นาเกษม หมู่1
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกษม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
-
8 อุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านบ๋าหลวง
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 33 หมู่ที่ 13 ตำบลพังเคน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
08-7879-1442
9 อุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สายใยรักบ้านนากลาง
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 159 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
08-9582-6457
10 อุบลราชธานี ข้าวกล้องบ้านโนนคำแก้ว ข้าวกล้องแดง ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลไพบูลย์
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
08-9293-9548
11 อุบลราชธานี ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์
วารินชำราบ
ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ105 กข6
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวหอมนิล
ข้าวเหนียวก่ำ
ข้าวเหนียว
เลขที่ 245/1 หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0-4526-8604
12 อุบลราชธานี ร้านค้าชุมชนคุ้มตะวันใหม่/td> ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเมือง
อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
-
13 อุบลราชธานี ผลิตข้าวกล้องงอก
บ้านท่าเมือง
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 294 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
0-4760-1783
14 อุบลราชธานี กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองบ้านนาเยีย
ข้าวสาร
ข้าวกล้อง
ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิ 105
เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
-
15 อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์บ้านนาผาง
ข้าวฮาง ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
08-7998-3153
16 กาฬสินธุ์ โรงสีข้าวเทพพล ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 380 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดโดน
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
08-9279-0212
17 ยโสธร กลุ่มสตรี บ้านคำครตา ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
-
18 ยโสธร กลุ่มสตรีจักสาน บ้านดอนเขือง ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 60 หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
0-4573-7024
19 ยโสธร วิสาหกิจชุมชน
บ้านนาเวียงอำเภอทรายมูล
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
0-5765-8365
20 ยโสธร ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิ 1,8,10
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 170 หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
-
21 ยโสธร ทอผ้าไหมกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงแก หมู่ 1
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
0-4579-8194
22 ยโสธร ข้าวกล้องอินทรีย์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านดงยาง หมู่ 5
ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
0-4579-8167
23 ยโสธร กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 14 หมู่ที่ 10 บ้านศิริพัฒนา
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร
08-7249-3046
24 บุรีรัมย์ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
อ.โนนดินแดง
ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมนิล
ข้าวหอมมะลิแดง
เลขที่ 119/53 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
0-4460-6205
25 บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชน
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
08-7248-2052
26 สุรินทร์ บ้านรักข้าวสุรินทร์ ข้าวกล้องสามสี ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
ข้าวหอมนิล
ข้าวกล้องสามสี
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
บ้านรักข้าวสุรินทร์ 61 ม.7
ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์
08-5615-4717
27 ศรีสะเกษ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทุ่งไชย 3
ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไชย
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
-
28 มหาสารคาม ข้าวฮาง กุดรัง ข้าวฮางมะลิ ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวหอมนิล
เลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
0-4372-8327
29 หนองบัวลำภู วิสาหกิจชุมชน
ข้าวฮางงอกพอคำ
ข้าวฮาง ข้าวหอมมะลิ 105 เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
0-6255-8471
30 หนองบัวลำภู กลุ่มข้าวกล้อง
บ้านหนองภัยศูนย์
ข้าวฮางงอก
ข้าวสามสี
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมนิล
ข้าวมันปู
เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู
08-9572-8176
31 หนองบัวลำภู กลุ่มปลูกข้าวนาปี
บ้านเซิน หมู่ 3
ข้าวฮางงอกข้าวสามอย่าง ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมนิล
ข้าวมันปู
เลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
08-3343-4264
ลำดับ จังหวัด ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ข้าว ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ชุมพร กลุ่มข้าวไร่ซ้อมมือ
แก้วประสิทธิ์พัฒนา
ข้าวไร่ซ้อมมือ - เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลหินแก้ว
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
-
2 กระบี่ ข้าวซ้อมมือเพื่อ
สุขภาพคลองทรายขาว
ข้าวซ้อมมือ - เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
0-7564-4330
3 สตูล กลุ่มข้าวซ้อมมือ
บ้านสะพานโยง
ข้าวซ้อมมือ - เลขที่ 190 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
-
4 สงขลา กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ
บ้านเกาะไหล
ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาร
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
08-1969-1781
0-7438-4254
5 สงขลา ข้าวซ้อมมือ
บ้านผักกูดรุ่งเรือง
ข้าวซ้อมมือ - เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
08-9736-0186
6 นราธิวาส กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ
นารีสามัคคีธรรม
ข้าวซ้อมมือ ข้าวสังข์หยด เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
08-1798-0153
7 นราธิวาส กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโคกมะม่วง
ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมกระดังงา เลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
0-7358-3090
8 นราธิวาส กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโคกอิฐ-โคกใน
ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมกระดังงา เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
0-7367-1482
08-9975-8901

Rice Network