TH
EN
MENU

ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการผลิตข้าวของไทยและของโลก

Thai Rice Identity & Industry

ผลิตภัณฑ์จากข้าวและนวัตกรรมข้าวไทย

ปัจจุบัน ข้าวไทยไม่ได้เป็นเพียงเมนูจานหลักบนโต๊ะอาหารเท่านั้น แต่ยังได้ผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และงานวิจัยพัฒนา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์หรือแม้แต่วัสดุก่อสร้างเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง