TH
EN
MENU

ข้าวไทย จากใจผู้ผลิต...สู่มือผู้บริโภค

          ข้าว คือธัญพืชหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยและอีกกว่าครึ่งของประชากรชาวโลกเป็นธัญพืชที่มีการเพาะปลูกมากเป็นที่สองของโลกรองจากข้าวสาลี โดยชาวเอเชียเป็นผู้บริโภคกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั่วโลกในซีกโลกตะวันออกคำว่า “ข้าว” สามารถสื่อความความหมายเดียวกันกับคำว่า “อาหาร” เลยทีเดียว

          ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างและผืนแผ่นดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพันธุ์ข้าวมากมายทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสายพันธุ์ข้าวอันหลากหลายนับพันนับหมื่นที่ล้วนเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์โดดเด่น รสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียมมาพร้อมกับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ

          วันนี้เกษตรกรชาวนาไทยยังคงใช้ภูมิปัญญาที่บ่มเพาะจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำนาเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาลเพื่อผลิตข้าวอย่างประณีตพิถีพิถันมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูกและทุกๆกระบวนการผลิตจนได้มาซึ่งผลิตผลจากความใส่ใจส่งตรงถึงมือผู้บริโภคให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อมั่นได้ในคุณภาพข้าวไทยว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและปลอดภัยเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

          ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตและผู้ประกอบการข้าวไทยจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ อันได้แก่ ข้าวอินทรีย์จากกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีและข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรวมถึงข้าวที่มีความโดดเด่นประจำท้องถิ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ (Geographical Identification: GI) เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค

Thai Rice & Consumers

related Thai Rice Media